استاد راهنمام زنگ زد بهم،خواهر دوستمه ۶بار زنگ زد ساعت٧/۵صبح جواب ندادم اس داد سریع حواب بده کار فوری دارم ...جواب دادم چطور یکی اینقد مهربونه منو درک میکنه البته خواهر دوستمه ولی اخه ی ادم اینقد مهربون...همش نگرانم بود موضوعمو داد خودش برام ثبتش کرد...ه...کلاسی نمیرم همچنان

/ 0 نظر / 24 بازدید