بشدت سرما خوردم تب دارم مریضی و بدحالی روی بد حالی...میگوید ناخوشم خدایش داند...،هنوز همه چی همانطور ک بود میگذرد من فقط گذر عمرم را میبینم سعی بی هیچ تکانه و نشانه ای دارم ...امید امید امید ...تنها چیزی ک این روزا ه خوب تا میکند گذر عمرم است ک میداند تند تر برود سبک تر است مسئله ای را نباید. ب دنبال بکشد...این روزها ن برایم ن پنجره بازی جداب است نه شکفتن گلها و نه اب دادن گدانهایه خشکم ...به من چه هر خشکی ه ای را اب میدهم اول تیغی از خود جوانه میدهد ک تا بزرگ شود خوب تیز شود...

/ 1 نظر / 23 بازدید