بیغمشان باد

از دور همتان نیستیم ،هم گام مهمانیه دور و عکسهایه همین الان یهوییشان نیستیم ،،، تولد هایه همینطوری...مال ما نبود...توهم هایه ۴٠سال مال ما بود...ذهنی بود همیشه بود ک فک میکرد بود اما اینجا بود... بود شما برایتان باد ...همه چیز و خوب برایتان باد شادیتان برایتان باد،،،هی مگر بخیلیم ؟؟؟؟ پاهایمان سوخت خوب ب درک این روزها با سر راه میروم پایی لازم نیس ،شاید همان واژگونیم سرم را سوزانده من فکر میکنم پاهایم سوخت این همین الان یهویی .من.او .شاید.توهم.همان زمانها .یهویی...دلم میخواست....خوب این هم میسوزد غمی نیستشان باد...

/ 0 نظر / 19 بازدید